منوی اصلی
!T_(buffered)
صفحه اصلی
گیلان
مشاهیر
ادبیات گیلکی
آرشیو
وبلاگهای گیلانی
سایتهای گیلانی
جستجوی پیشرفته
گزیده آثار
آرشیو اخبار سایت
غذای گیلانی
تازه ها
!T_(buffered)

گیلکی تقویم
!T_(buffered)

حاضرین در سایت
!T_(buffered)
T_( 36 میهمان حاضرند)
آمار و خروجی سایت
!T_(buffered)
...
چاف و چمخاله T_(چاپ) T_(ارسال به دوست)

                                          چاف و چمخاله


                                                          لینک مستقیم

جستجو
!T_(buffered)

وبلاگ های منتخب
!T_(buffered)

149.gif

147.gif

148.gif

لینکهای مفید....
!T_(buffered)

http://gilyar.ir/images/stories//untitled-1.gif

http://gilyar.ir/images/stories//untitled-2.gif

داستان گيلكی
!T_(buffered)

انار دار - پرویز فکرآزاد

نوکوده کار - پرویز فکرآزاد

کیشکرت -  مسعود پورهادی

مشت يحيي - محمد تقي پوراحمد جكتاجي

اميد - پرويز فكرآزاد

ماجرای ماس بندی میرزعلی و رفیق آقا جانم! - افشين معشوری

16 queries executed
1
SELECT template, client_id, menuid FROM mos_templates_menu WHERE (client_id=0 or client_id=1) AND (menuid=0 OR menuid=52) ORDER BY client_id, menuid
2 DELETE FROM mos_session WHERE (time<1406905722 AND guest>=0) OR (time<1406904822 AND guest<0)
3 SELECT count(*), type FROM mos_stats_agents WHERE (agent='Unknown' AND type=0) OR (agent='Unknown' AND type=1) OR (agent='com' AND type=2) GROUP BY type
4 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type=0
5 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='Unknown' AND type=1
6 UPDATE mos_stats_agents SET hits=(hits+1) WHERE agent='com' AND type=2
7 SELECT folder, element, published, params, CONCAT_WS('/',folder,element) AS lookup FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 ORDER BY ordering
8 SELECT * FROM mos_menu ORDER BY name
9 SELECT a.*, ROUND(v.rating_sum/v.rating_count) AS rating, v.rating_count, u.name AS author, u.usertype, cc.name AS category, s.name AS section, g.name AS groups FROM mos_content AS a LEFT JOIN mos_categories AS cc ON cc.id = a.catid LEFT JOIN mos_sections AS s ON s.id = cc.section AND s.scope='content' LEFT JOIN mos_users AS u ON u.id = a.created_by LEFT JOIN mos_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT JOIN mos_groups AS g ON a.access = g.id WHERE a.id='1011' AND (a.state = '1' OR a.state = '-1') AND (publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2014-08-01 23:23:42') AND (publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2014-08-01 23:23:42') AND a.access <= 0
10 SELECT count(*) FROM mos_akocomment WHERE contentid='1011' AND published='1'
11 SELECT id FROM mos_mambots WHERE element = 'bot_linkthumb' AND folder = 'content'
12 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params, published, m.access, m.groups FROM mos_modules AS m, mos_modules_menu AS mm WHERE m.access <= '0' AND m.client_id='0' AND mm.moduleid=m.id AND (mm.menuid = '52' OR mm.menuid = '0') ORDER BY ordering
13 SELECT count(session_id) as guest_online FROM mos_session WHERE guest=1 AND (usertype is NULL OR usertype='')
14 SELECT DISTINCT count(username) as user_online FROM mos_session WHERE guest=0 AND usertype <> 'administrator' AND usertype <> 'superadministrator'
15 SELECT a.params, a.option FROM mos_components AS a WHERE a.name = 'Syndicate'
16 SELECT a.params, a.option FROM mos_components AS a WHERE a.name = 'Syndicate'