گلیار دنیای خبر را در یک صفحه مشاهده کنید

گیلیار ضvغامی: برخی سراغ متشابهات می‌روند تا راه امام راحل(ره) را تحریف کنند

ارسال شده در: اخبار | 0

ضvغامی: برخی سراغ متشابهات می‌روند تا راه امام راحل(ره) را تحریف کنند عزت‌الله ضرغامی در همایش “در امتداد امام” که با موضوع تحریف خط امام راحل(ره) شامگاه پنجشنبه در مجتمع بعثت کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: … ادامه یافت

گیلیار ضvغامی: برخی سراغ متشابهات می‌روند تا راه امام راحل(ره) را تحریف کنند

ارسال شده در: اخبار | 0

ضvغامی: برخی سراغ متشابهات می‌روند تا راه امام راحل(ره) را تحریف کنند عزت‌الله ضرغامی در همایش “در امتداد امام” که با موضوع تحریف خط امام راحل(ره) شامگاه پنجشنبه در مجتمع بعثت کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: … ادامه یافت

گیلیار ضvغامی: برخی سراغ متشابهات می‌روند تا راه امام راحل(ره) را تحریف کنند

ارسال شده در: اخبار | 0

ضvغامی: برخی سراغ متشابهات می‌روند تا راه امام راحل(ره) را تحریف کنند عزت‌الله ضرغامی در همایش “در امتداد امام” که با موضوع تحریف خط امام راحل(ره) شامگاه پنجشنبه در مجتمع بعثت کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: … ادامه یافت

گیلیار ضvغامی: برخی سراغ متشابهات می‌روند تا راه امام راحل(ره) را تحریف کنند

ارسال شده در: اخبار | 0

ضvغامی: برخی سراغ متشابهات می‌روند تا راه امام راحل(ره) را تحریف کنند عزت‌الله ضرغامی در همایش “در امتداد امام” که با موضوع تحریف خط امام راحل(ره) شامگاه پنجشنبه در مجتمع بعثت کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: … ادامه یافت

گیلیار ضvغامی: برخی سراغ متشابهات می‌روند تا راه امام راحل(ره) را تحریف کنند

ارسال شده در: اخبار | 0

ضvغامی: برخی سراغ متشابهات می‌روند تا راه امام راحل(ره) را تحریف کنند عزت‌الله ضرغامی در همایش “در امتداد امام” که با موضوع تحریف خط امام راحل(ره) شامگاه پنجشنبه در مجتمع بعثت کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: … ادامه یافت

گیلیار ضvغامی: برخی سراغ متشابهات می‌روند تا راه امام راحل(ره) را تحریف کنند

ارسال شده در: اخبار | 0

ضvغامی: برخی سراغ متشابهات می‌روند تا راه امام راحل(ره) را تحریف کنند عزت‌الله ضرغامی در همایش “در امتداد امام” که با موضوع تحریف خط امام راحل(ره) شامگاه پنجشنبه در مجتمع بعثت کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: … ادامه یافت

گیلیار ضvغامی: برخی سراغ متشابهات می‌روند تا راه امام راحل(ره) را تحریف کنند

ارسال شده در: اخبار | 0

ضvغامی: برخی سراغ متشابهات می‌روند تا راه امام راحل(ره) را تحریف کنند عزت‌الله ضرغامی در همایش “در امتداد امام” که با موضوع تحریف خط امام راحل(ره) شامگاه پنجشنبه در مجتمع بعثت کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: … ادامه یافت

گیلیار ضvغامی: برخی سراغ متشابهات می‌روند تا راه امام راحل(ره) را تحریف کنند

ارسال شده در: اخبار | 0

ضvغامی: برخی سراغ متشابهات می‌روند تا راه امام راحل(ره) را تحریف کنند عزت‌الله ضرغامی در همایش “در امتداد امام” که با موضوع تحریف خط امام راحل(ره) شامگاه پنجشنبه در مجتمع بعثت کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: … ادامه یافت

گیلیار ضvغامی: برخی سراغ متشابهات می‌روند تا راه امام راحل(ره) را تحریف کنند

ارسال شده در: اخبار | 0

ضvغامی: برخی سراغ متشابهات می‌روند تا راه امام راحل(ره) را تحریف کنند عزت‌الله ضرغامی در همایش “در امتداد امام” که با موضوع تحریف خط امام راحل(ره) شامگاه پنجشنبه در مجتمع بعثت کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: … ادامه یافت

گیلیار ضvغامی: برخی سراغ متشابهات می‌روند تا راه امام راحل(ره) را تحریف کنند

ارسال شده در: اخبار | 0

ضvغامی: برخی سراغ متشابهات می‌روند تا راه امام راحل(ره) را تحریف کنند عزت‌الله ضرغامی در همایش “در امتداد امام” که با موضوع تحریف خط امام راحل(ره) شامگاه پنجشنبه در مجتمع بعثت کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: … ادامه یافت

1 2 3 4 20,190