گلیار دنیای خبر را در یک صفحه مشاهده کنید

گیلیار امیری: نامه معرفی وزرای پیشنهادی "عودت" نشده است

ارسال شده در: اخبار | 0

امیری: نامه معرفی وزرای پیشنهادی “عودت” نشده است حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در خصوص اخبار منتشره مبنی بر عودت نامه معرفی وزاری پیشنهادی رئیس‌جمهور، با رد این خبر گفت: نامه آقای دکتر روحانی عودت داده … ادامه یافت

گیلیار امیری: نامه معرفی وزرای پیشنهادی "عودت" نشده است

ارسال شده در: اخبار | 0

امیری: نامه معرفی وزرای پیشنهادی “عودت” نشده است حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در خصوص اخبار منتشره مبنی بر عودت نامه معرفی وزاری پیشنهادی رئیس‌جمهور، با رد این خبر گفت: نامه آقای دکتر روحانی عودت داده … ادامه یافت

گیلیار امیری: نامه معرفی وزرای پیشنهادی "عودت" نشده است

ارسال شده در: اخبار | 0

امیری: نامه معرفی وزرای پیشنهادی “عودت” نشده است حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در خصوص اخبار منتشره مبنی بر عودت نامه معرفی وزاری پیشنهادی رئیس‌جمهور، با رد این خبر گفت: نامه آقای دکتر روحانی عودت داده … ادامه یافت

گیلیار امیری: نامه معرفی وزرای پیشنهادی "عودت" نشده است

ارسال شده در: اخبار | 0

امیری: نامه معرفی وزرای پیشنهادی “عودت” نشده است حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در خصوص اخبار منتشره مبنی بر عودت نامه معرفی وزاری پیشنهادی رئیس‌جمهور، با رد این خبر گفت: نامه آقای دکتر روحانی عودت داده … ادامه یافت

گیلیار روحانی:شکوفایی اقتصاد درگرو رقابت،مشارکت وعدم انحصاراست

ارسال شده در: اخبار | 0

روحانی: شکوفایی اقتصاد درگرو رقابت،مشارکت وعدم انحصار است جهت گیری دولت ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار در عرصه داخلی و خارجی است سیاست > دولت – رییس جمهوری در جلسه سرمایه گذاری و توسعه … ادامه یافت

گیلیار روحانی:شکوفایی اقتصاد درگرو رقابت،مشارکت وعدم انحصاراست

ارسال شده در: اخبار | 0

روحانی: شکوفایی اقتصاد درگرو رقابت،مشارکت وعدم انحصار است جهت گیری دولت ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار در عرصه داخلی و خارجی است سیاست > دولت – رییس جمهوری در جلسه سرمایه گذاری و توسعه … ادامه یافت

گیلیار روحانی: شکوفایی اقتصاد درگرو رقابت،مشارکت وعدم انحصار است

ارسال شده در: اخبار | 0

روحانی: شکوفایی اقتصاد درگرو رقابت،مشارکت وعدم انحصار است جهت گیری دولت ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار در عرصه داخلی و خارجی است سیاست > دولت – رییس جمهوری در جلسه سرمایه گذاری و توسعه … ادامه یافت

گیلیار روحانی: شکوفایی اقتصاد درگرو رقابت،مشارکت وعدم انحصار است

ارسال شده در: اخبار | 0

روحانی: شکوفایی اقتصاد درگرو رقابت،مشارکت وعدم انحصار است جهت گیری دولت ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار در عرصه داخلی و خارجی است سیاست > دولت – رییس جمهوری در جلسه سرمایه گذاری و توسعه … ادامه یافت

گیلیار روحانی: شکوفایی اقتصاد درگرو رقابت،مشارکت وعدم انحصار است

ارسال شده در: اخبار | 0

روحانی: شکوفایی اقتصاد درگرو رقابت،مشارکت وعدم انحصار است جهت گیری دولت ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار در عرصه داخلی و خارجی است سیاست > دولت – رییس جمهوری در جلسه سرمایه گذاری و توسعه … ادامه یافت

گیلیار روحانی: شکوفایی اقتصاد درگرو رقابت،مشارکت وعدم انحصار است

ارسال شده در: اخبار | 0

روحانی: شکوفایی اقتصاد در گرو رقابت، مشارکت و عدم انحصار است جهت گیری دولت ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار در عرصه داخلی و خارجی است سیاست > دولت – رییس جمهوری در جلسه سرمایه … ادامه یافت

1 2 3 4 20,390