گلیار دنیای خبر را در یک صفحه مشاهده کنید

گیلیار روحانی در دیدار با مادورو:حمایت ایران از ثبات در بازار نفت

ارسال شده در: اخبار | 0

روحانی در دیدار با مادورو:حمایت ایران از ثبات در بازار نفت کشورهای تولید کننده نفت باید برای تثبیت بهای نفت، با روحیه همکاری به دنبال ‏توافقی منصفانه باشند به گزارش خبرآنلاین از پایگاه اطلاع رسانی … ادامه یافت

گیلیار روحانی در دیدار با مادورو:حمایت ایران از ثبات در بازار نفت

ارسال شده در: اخبار | 0

روحانی در دیدار با مادورو:حمایت ایران از ثبات در بازار نفت کشورهای تولید کننده نفت باید برای تثبیت بهای نفت، با روحیه همکاری به دنبال ‏توافقی منصفانه باشند به گزارش خبرآنلاین از پایگاه اطلاع رسانی … ادامه یافت

گیلیار روحانی در دیدار با مادورو:حمایت ایران از ثبات در بازار نفت

ارسال شده در: اخبار | 0

روحانی در دیدار با مادورو:حمایت ایران از ثبات در بازار نفت کشورهای تولید کننده نفت باید برای تثبیت بهای نفت، با روحیه همکاری به دنبال ‏توافقی منصفانه باشند به گزارش خبرآنلاین از پایگاه اطلاع رسانی … ادامه یافت

گیلیار روحانی در دیدار با مادورو:حمایت ایران از ثبات در بازار نفت

ارسال شده در: اخبار | 0

روحانی در دیدار با مادورو:حمایت ایران از ثبات در بازار نفت کشورهای تولید کننده نفت باید برای تثبیت بهای نفت، با روحیه همکاری به دنبال ‏توافقی منصفانه باشند به گزارش خبرآنلاین از پایگاه اطلاع رسانی … ادامه یافت

گیلیار روحانی در دیدار با مادورو:حمایت ایران از ثبات در بازار نفت

ارسال شده در: اخبار | 0

روحانی در دیدار با مادورو:حمایت ایران از ثبات در بازار نفت کشورهای تولید کننده نفت باید برای تثبیت بهای نفت، با روحیه همکاری به دنبال ‏توافقی منصفانه باشند به گزارش خبرآنلاین از پایگاه اطلاع رسانی … ادامه یافت

گیلیار روحانی در دیدار با مادورو:حمایت ایران از ثبات در بازار نفت

ارسال شده در: اخبار | 0

روحانی در دیدار با مادورو:حمایت ایران از ثبات در بازار نفت کشورهای تولید کننده نفت باید برای تثبیت بهای نفت، با روحیه همکاری به دنبال ‏توافقی منصفانه باشند به گزارش خبرآنلاین از پایگاه اطلاع رسانی … ادامه یافت

گیلیار روحانی در دیدار با مادورو:حمایت ایران از ثبات در بازار نفت

ارسال شده در: اخبار | 0

روحانی در دیدار با مادورو:حمایت ایران از ثبات در بازار نفت کشورهای تولید کننده نفت باید برای تثبیت بهای نفت، با روحیه همکاری به دنبال ‏توافقی منصفانه باشند به گزارش خبرآنلاین از پایگاه اطلاع رسانی … ادامه یافت

گیلیار روحانی در دیدار با مادورو:حمایت ایران از ثبات در بازار نفت

ارسال شده در: اخبار | 0

روحانی در دیدار با مادورو:حمایت ایران از ثبات در بازار نفت کشورهای تولید کننده نفت باید برای تثبیت بهای نفت، با روحیه همکاری به دنبال ‏توافقی منصفانه باشند به گزارش خبرآنلاین از پایگاه اطلاع رسانی … ادامه یافت

گیلیار روحانی در دیدار با مادورو:حمایت ایران از ثبات در بازار نفت

ارسال شده در: اخبار | 0

روحانی در دیدار با مادورو:حمایت ایران از ثبات در بازار نفت کشورهای تولید کننده نفت باید برای تثبیت بهای نفت، با روحیه همکاری به دنبال ‏توافقی منصفانه باشند به گزارش خبرآنلاین از پایگاه اطلاع رسانی … ادامه یافت

گیلیار روحانی در دیدار با مادورو:حمایت ایران از ثبات در بازار نفت

ارسال شده در: اخبار | 0

روحانی در دیدار با مادورو:حمایت ایران از ثبات در بازار نفت کشورهای تولید کننده نفت باید برای تثبیت بهای نفت، با روحیه همکاری به دنبال ‏توافقی منصفانه باشند به گزارش خبرآنلاین از پایگاه اطلاع رسانی … ادامه یافت

1 2 3 4 20,287